Na Medicinskom fakultetu u Foči održan je specijalistički ispit iz patologije.

Pred tročlanom komisijom koju su činili prof. dr Radoslav Gajanin, prof. dr Mirjana Ćuk i prof. dr Nebojiša Mitić sa najvišom ocjenom i odličnim uspjehom završila je svoju specijalizaciju iz patologije viši asistent dr Svjetlana Kulić i tako stekla zvanje specijaliste patologije.

Dr Svjetlana Kulić završila je Medicinski fakultet u Foči. Još u toku studija pokazala je zainteresovanost za patologiju i nauku.

Kao uspješan i vrijedan student bila je imenovana za studenta demonstratora na predmetu Patologija, a takođe još kao student prezentovala je i nekoliko radova iz oblasti patologije na studentskim kongresima u zemlji i inostranstvu.

Dr Svjetlana je nakon završetka fakulteta nastavila svoj profesionalni put kao asistent na predmetu Patologija na Medicinskom fakultetu u Foči, a nedugo zatim i upisala specijalizaciju iz Patologije.

Svjetlana je veliki dio specijalizantskog staža provela u Univerzitetskoj bolnici u Foči, pod vođstvom mentora prof. dr Mirjane Ćuk, a dio staža obavljala je u prestižnim ustanovama: Medicinski fakultet u Novom Sadu, Institut za onkologiju u Sremskoj Kamenici, Institut za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici i Univerzitetski klinički centar u Banjoj Luci.

Dr Svjetlana je uporedo sa specijalizacijom završila i doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Foči i u toku je izrade prijedloga doktorske teze.

U toku specijalizacije kao autor i koautor objavila je veći broj radova iz oblasti patologije.

Od 1. jula ove godine dr Svjetlana Kulić biće dio tima patologa Službe za patologiju i citološku dijagnostiku Univerzitetske bolnice u Foči.