Šta je pacijentima u istočnom dijelu Republike Srpske donijela rekonstrukcija i modernizacija vodeće zdravstvene ustanove Univerzitetske bolnice Foča, samo je jedno od pitanja na koje u razgovoru za Dnevnu Dozu odgovara prof. dr. Radmil Marić, direktor UB Foča.

Univerzitetska bolnica Foča je najveća i vodeća zdravstvena ustanova u istočnom dijelu Republike Srpske. Rekonstrukcija i modernizacija bolnice započeta 2019. godine još traje, ali je već sada proširen dijapazon medicinskih usluga koje ova ustanova pruža pacijentima. O radu UB Foča, njenom osoblju, uslugama koje pružaju pacijentima, obnovljenim dijelovima bolnice, značaju unapređenja znanja zaposlenih u bolnici za Dnevnu Dozu govori prof. dr. Radmil Marić, direktor Univerzitetske bolnice Foča.

DD: Možete li nam kratko predstaviti Univerzitetsku bolnicu (UB) Foča?
PROF. DR. MARIĆ: Univerzitetska bolnica Foča je vodeća zdravstvena ustanova u istočnom dijelu Republike Srpske, koja je, sem toga, i nastavna baza Medicinskog fakulteta u Foči, koji je u sastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Organizovana je tako da posjeduje sve potrebne medicinske discipline, kako hirurške, tako i internističke, a posjeduje i dobro opremljene dijagnostičke službe. Broj bolesničkih postelja je 230, raspoređenih tako da zadovoljavaju potrebe svih bolničkih odjeljenja. Univerzitetska bolnica Foča trenutno ima 430 stalno zaposlenih i oko 40 uposlenika angažovanih na povremenim poslovima. Od toga, tri četvrtine su zdravstveni radnici, od kojih su 66 ljekari specijalisti, 22 su ljekari na specijalizaciji, 10 su ljekari na kliničkom stažu, a ostali dio su zdravstveni radnici svih profila – medicinske sestre, tehničari, više medicinske sestre i medicinske sestre sa završenim Fakultetom zdravstvene njege.

DD: Rekonstrukcija i modernizacija UB Foča započete su 2019. godine. Šta je urađeno do sada? Koje aktivnosti je potrebno provesti da bi se taj posao priveo kraju?
PROF. DR. MARIĆ: Projekat „Modernizacija JZU Univerzitetska bolnica u Foči“, koji je finansiran od Vlade Republike Srpske, jedan je od najvažnijih projekata u postojanju ove zdravstvene ustanove. Realizacija projekta, započeta polovinom 2019. godine, nažalost je usporena pandemijom COVID-19, ali smo, i pored toga, uspjeli završiti dobar dio planiranih aktivnosti. Prvo je završen objekat specijalističke ambulante i kabineta, u koji su prebačene sve specijalističke ambulante i kabineti Univerzitetske bolnice Foča. Najbolji pokazatelj rada je 60.000 specijalističkih pregleda godišnje, koliko se u prosjeku obavi. Rekonstruisano je Odjeljenje onkologije i hematologije, gdje su obezbijeđeni optimalni uslovi za bolničko liječenje i administraciju dnevne terapije kod onkoloških pacijenata.

Rekonstruisan je paviljon B1, u kojem su smještena odjeljenja psihijatrije, neurologije, ORL, MFH i oftalmologije. U objektu je izgrađen operativni blok za potrebe hirurških grana te sale za edukaciju studenata u nadograđenom dijelu. Izvršena je adaptacija i nabavka opreme za Službu patologije, čime je omogućen efikasniji i kvalitetniji rad te službe.

Izgrađena je nova sala za angiografiju, sa pripadajućom instaliranom opremom i intenzivnom njegom, koja je odmah nakon završetka počela sa radom. U istom bloku je napravljena sala za dnevnu hirurgiju sa pridruženom intenzivnom njegom. Rekonstruisana su odjeljenja hirurgije, ortopedije i urologije. U toku su radovi na završetku novog operacionog bloka za potrebe Univerzitetske bolnice Foča, u okviru kojeg će biti izgrađene četiri operacione sale sa pripadajućim intenzivnim njegama. U toku su, takođe, završni radovi na izgradnji jedinice nehirurške
intenzivne njege. Uporedo sa završetkom građevinskih radova vrši se opremanje završenih cjelina modernom medicinskom opremom, kao i obuka i edukacija osoblja Univerzitetske bolnice Foča za rad tom opremom.

Kontinuirana edukacija medicinskog i nemedicinskog osoblja

DD: Kako unapređujete znanja i vještine ljekara i medicinskog osoblja UB Foča?

PROF. DR. MARIĆ: UB Foča prati svjetska dostignuća u prevenciji i liječenju bolesti i teži ka stalnom usavršavanju svog osoblja, a sam tim i podizanju nivoa kvaliteta u pružanju usluga. Edukacija ljekara na specijalizaciji odvija se u skladu sa planovima koji su propisani od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i provodi se na Medicinskom fakultetu u Foči, zatim u referentnim centrima u Republici Srpskoj, Srbiji, kao i u zemljama u okruženju i šire. U ustanovi se redovno odvija kontinuirana medicinska edukacija iz svih oblasti medicine. Takođe se vrši i obuka nemedicinskog osoblja, u skladu sa potrebama ustanove.

DD: Šta će rekonstrukcija i modernizacija donijeti novo i kvalitetnije u odnosu na postojeće stanje pacijentima, ljekarima i medicinskom osoblju?
PROF. DR. MARIĆ: Projekat ‘’Modernizacija Univerzitetske bolnice u Foči’’ će omogućiti da ova zdravstvena ustanova postane jedna od vodećih u Republici Srpskoj, što je svakako i u prethodnom periodu pokazala da jeste. Kao nastavna baza Medicinskog fakulteta u Foči, ima obavezu da, sem edukacije studenata svih studijskih programa, vrši edukaciju svih zaposlenih, kako bi zadovoljila visoke standarde u liječenju pacijenata koji u ovu ustanovu dolaze iz svih krajeva Republike Srpske. Nabavkom nove medicinske opreme omogućena je kvalitetnija i brža dijagnostika, skraćen period čekanja na pregled ili intervenciju te omogućena dostupnost većeg broja usluga. Prilikom rekonstrukcije vođeno je računa o primjeni svih propisanih medicinskih i građevinarskih standarda pa su omogućene maksimalna udobnost i bezbjednost pacijenata koji se nalaze na bolničkom liječenju. Unapređenja se odnose na broj kreveta u sobama, broj mokrih čvorova po pacijentu, dostupnost toaleta za pacijente sa posebnim potrebama, poboljšavanje zajedničkih prostorija za ishranu i boravak.

DD: Koje novine kada su u pitanju zdravstvene usluge pružate pacijentima?
PROF. DR. MARIĆ:
Dobrom organizacijom, kako bolničkog, tako i ambulantnog dijela, uspjeli smo da privučemo pacijente iz ostalih dijelova Republike Srpske pa i šire. Prije svega zahvaljujući kvalitetnom medicinskom kadru, a svakako i logističkoj podršci koja se pruža u svim dijelovima ove ustanove. Uvođenje novih dijagnostičkih procedura, kao što je angiodijagnostika i terapija kardiovaskularnih bolesnika (koronarografije, stentovi, pacemakeri), planirani početak interventne vaskularne hirurgije, razvoj laparoskopske hirurgije, kao i napredak u ostalim hirurškim disciplinama (MFH, ORL, urologija, ortopedija, oftalmologija), omogućiće ovoj ustanovi povećan priliv pacijenata, čime će u potpunosti moći da ispuni obaveze ugovorene sa Fondom zdravstvenog osiguranja. S organizacione strane, sve više pažnje posvećuje se praćenju i unapređenju kvaliteta postojećih usluga te uspostavljanju dvosmjerne komunikacije sa korisnicima naših usluga vezane za ključne oblasti rada u kojima su potrebna poboljšanja. Pokušavamo ohrabriti pacijente da istupe sa konkretnim prijedlozima ili pritužbama kako bismo blagovremenom reakcijom mogli pozitivno da utičemo na rješavanje aktuelnih problema. Novosti u našoj ustanovi su i pružanje usluga za liječenje pacijenata koji boluju od ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti, kao i otvaranje IBD savjetovališta sa dnevnom bolnicom. U dnevnoj bolnici pacijenti će moći da primaju biološku terapiju, koja je ujedno i jedna od najsavremenijih terapija liječenja IBD-a. Do sada su ove usluge pacijenti mogli dobijati isključivo u KC Banjaluka. Otvaranje ovog savjetovališta predstavlja ogromno rasterećenje za pacijente iz istočnih regija Republike Srpske, jer im je omogućeno primanje terapije u bližoj ustanovi nego što je bila Banjaluka.

DD: Na koji način je bio organizovan rad u vrijeme pandemije u UB Foča?
PROF. DR. MARIĆ:
Iza nas su tri teške godine borbe sa COVID-19. Otežavajuća okolnost je bila i ta da je u toku pandemije tekla i rekonstrukcija bolnice. Nabavili smo savremeni PCR aparat za detekciju virusa. Istovremeno smo imali organizovanu COVID-19 bolnicu, a pored nje smo pružali usluge liječenja svim ostalim pacijentima čije je zdravstveno stanje zahtijevalo hospitalno liječenje, a nisu oboljeli od COVID-19.

DD: Kakvi su planovi i kako vidite budućnost UB Foča?
PROF. DR. MARIĆ:
Univerzitetska bolnica Foča u narednom periodu rekonstrukcijom i modernizacijom dobija savremeno opremljena odjeljenja i dijagnostičke službe koje će joj omogućiti značajno povećanje broja hospitalizacija, kao i broja ambulantnih pregleda i dijagnostičkih procedura. Ustanova je, kao nastavna baza, takođe u obavezi da obezbjeđuje adekvatne prostore i opremu za izvođenje nastavnog procesa, a iznad svega, i dobru edukaciju medicinskog kadra.

Izvor: Časopis Dnevna Doza, Bosnalijek