U Novom Sadu je od 09. do 11 maja održan 18. Kongres Udruženja patologa i citologa Srbije sa međunarodnim učešćem. Ovogodišnji kongres je održan pod sloganom “Nova znanja. Novi susreti”.

U sklopu naučno-istraživačkog programa kongresa prezentovan je rad grupe autora: prof. dr Mirjana Ćuk, prof. dr Radoslav Gajanin, prof. dr Nenad Lalović, viši asistent dr Svjetlana Kulić, dr Milena Vasić Milanović i prof. dr Radmil Marić, zaposlenih u  Univerzitetskoj bolnici u Foči i zaposlenih ili angažovanih na Medicinskom fakultetu u Foči. Rad pod nazivom “Sporadic Burkitt's lymphoma of the large intestine in elderly patient -prikaz slučaja” u svojstvu prvog autora prezentovala je prof. dr Mirjana Ćuk, načelnik Službe za patologiju i citološku dijagnostiku Univerzitetske bolnice u Foči i rukovodilac Katedre za propedevtiku Medicinskog fakulteta u Foči.

Ovaj rad je samo još jedan prikaz i dokaz težine izazova sa kojima se susreću doktori u Univerzitetskoj bolnici u Foči. Univerzitetska bolnica u Foči je vodeća ustanova u istočnom dijelu Republike Srpske i baza praktične nastave na Medicinskom fakultetu u Foči, pa ovakvi rijetki slučajevi, odnosno oboljenja koja su izuzetno rijetka i u svjetskoj populaciji ljekarima, profesorima i studentima omogućavaju dodatna i veoma značajna saznanja.

Na kongresu su prezentovana najnovija saznanja iz velikog broja oblasti patologije  sa brojnim predavačima iz zemlje i inostranstva. Savremena medicina diktira dijagnostiku bolesti na molekularnom nivou, pa je u svakoj oblasti patologije posebna pažnja posvećena novinama u imunohistohemijskim i molekularnim analizama koje se koriste u svakodnevnoj praksi u rješavanju uobičajenih, ali i komplikovanih i rijetkih slučajeva.

Služba za patologiju i citološku dijagnostiku Univerzitetske bolnice u Foči planira u skoroj budućnosti reaktivaciju imunohistohemijskih bojenja i analiza u skladu sa dijagnostičkim kriterijumima u patologiji. Takođe će u razgovoru sa rukovodstvom Medicinskog fakulteta u Foči i rukovodiocem Laboratorije za genetska istraživanja biti razmotrena mogućnost  molekularnih analiza u praksi, u tumorskoj patologiji.